Kiedy i czy warto wystawić notę księgową na 40 euro?

Usługi finansowe

Dalsze informacje o tym, jak wystawić notę księgową na 40 euro.

Przedsiębiorcy na pewnym etapie swojej działalności na ogół natrafiają na kontrahentów, którzy nie wnoszą opłat za wystawione ich faktury w terminie. Jeszcze dziesięć lat temu był to spory problem dla biznesmenów. Szczęśliwie począwszy od 2013 r. w przypadku wystąpienia opóźnień we wniesieniu należności polskie ustawodawstwo dało możliwość wystawiania niemrawym kontrahentom not księgowych w kwocie 40 euro, a od 2020 roku również na 70 i 100 euro.

Noty księgowe na 40 euro – wystawiać niezwłocznie, a może wykorzystać jako jeden z kroków procedury windykacyjnej?

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wierzyciel jest uprawniony do domagania się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Kwota takiej rekompensaty zależna jest od wysokości niezapłaconego świadczenia pieniężnego. W sytuacji, gdy należność nie przekracza 5 tys. zł wystawia się notę księgową na 40 euro. Przy zadłużeniu wyższym niż ta kwota, lecz nie większym niż 50 tys. zł, wierzyciel począwszy od 2020 r. może z kolei wystawić notę na 70 euro, a gdy wartość świadczenia pieniężnego przekracza 50 tys. zł – notę w wysokości 100 euro. Co istotne, notę księgową można wystawić dłużnikowi niezwłocznie po wystąpieniu opóźnienia z płatnością, na dodatek bez wymogu uprzedniego przypomnienia o upłynięciu terminu. Warto jednak zastanowić się czy wystawienie kontrahentowi bez ostrzeżenia noty księgowej na 40 – bądź więcej – euro nie naruszy pielęgnowanych często przez lata dobrych układów partnerskich. Przecież przyczyną zwłoki we wniesienia należności za fakturę mogą być krótkotrwałe problemy finansowe czy zwyczajne niedopatrzenie dłużnika, a nie jego rozmyślne działanie. Z tej też przyczyny, nota księgowa powinna być raczej jednym z kolejnych etapów działań upominawczych.

Bezpłatny generator not księgowych na 40 euro znajdziesz na stronie aplikacji Flobo

W momencie, kiedy wierzyciel po raz pierwszy podejmuje decyzję o wystawieniu noty księgowej, zaczyna szukać informacji, jak przepisowo należy przeliczyć jej wysokość na złotówki, bowiem regulacje mówią o nocie w walucie euro. Wskazówki w tym zakresie znajdują się w przytoczonym w poprzednim akapicie dokumencie – kwotę rekompensaty w złotówkach oblicza się biorąc za podstawę średni kurs euro ogłoszony przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca, który poprzedza miesiąc, w którym upłynął termin spłaty za świadczenie pieniężne.

Wszystkich zainteresowanym rekomendujemy skorzystanie z bezpłatnego generatora not księgowych dostępnego nieodpłatnie na stronie Flobo – autorskiej aplikacji automatyzującej obsługę należności w firmach, która posiada także skuteczny moduł automatycznej windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]